นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 9 ผลงานโปสเตอร์สาขาสังคมศาสตร์

1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2.ปัญหาการแต่งตั้งทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ

3.มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดคุณสมบัติและผลตอบแทนของอาสาสมัครตำรวจบ้าน

มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดคุณสมบัติและผลตอบแทนของอาสาสมัครตำรวจบ้าน

ศิวัช นุกูลกิจ, กาบแก้ว ปัญญาไทย

ศิวัช นุกูลกิจ, กาบแก้ว ปัญญาไทย

4.ปัญหาผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในประเทศไทย

5.ปัญหาการโอนสิทธิการเข้าทําประโยชน์และการตกทอดทางมรดกในที่ดิน สปก.4-01

6ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในนักเรียน นิสิต นักศึกษา.

7ความร่วมมือในการพัฒนาของภูมิภาค ท้องถิ่น และพื้นที่สู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยยึดหลักการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ.

8.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

9.ตัวแบบการบริหารท้องถิ่นตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

10.ตัวแบบการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

11.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะแนวใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

12.การนำแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ไปใช้ในการบริหารจัดการสังคมผู้สูงวัย กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

13.การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

14ความเหลื่อมล้ำด้านระบบสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ.

15.การจัดการความขัดแย้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริการสาธารณะแนวใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

16.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการบริการสาธารณะแนวใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

17.การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

18.การจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (NPG) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

19.การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริการสาธารณะแนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

20.การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (NPG) กรณีศึกษา เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

21.ศักยภาพทางการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

22.ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

23.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ของเทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

24.แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ของเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

25.การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (NPG) ของเทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

26.การพัฒนากระแสทางเลือกตามแนวทางศาสตร์พระราชากับพลังชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

27.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 

28.การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

29.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสระแก้ว

30.การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผ้าทอชนเผ่าปกาเกอะญอ กับวิถีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผ้าทอชนเผ่าปกาเกอะญอ กับวิถีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

จักรกฤช  สกุลทำมากรณ์, อภิชิต  ดวงธิสาร,
ธวัฒน์  เขตจัตุรัส, ดิเรก  ถึงฝั่ง

จักรกฤช  สกุลทำมากรณ์, อภิชิต  ดวงธิสาร, ธวัฒน์  เขตจัตุรัส, ดิเรก  ถึงฝั่ง

31.ความยุติธรรมตามสัญญาจ้างแรงงาน

32.ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพผู้ประกาศข่าว : ศึกษากรณีผู้ประกาศข่าวไม่มีใบอนุญาต

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพผู้ประกาศข่าว : ศึกษากรณีผู้ประกาศข่าวไม่มีใบอนุญาต

ภาวิณี คุ้นสงคราม

ภาวิณี คุ้นสงคราม