นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 9 ผลงานโปสเตอร์สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

1. ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือจังหวัดลำพูน

3. Guideline for Sustainable Tourism Development by Sufficiency Economy Philosophy Approach:
In Case Study of Umpang Country Hut Resort, Umpang District, Tak Province

4. การศึกษาการตลาดโดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของผู้ประกอบการธุรกิจเชิงการแพทย์ : กรณีศึกษาสถานพยาบาลและตัวแทนการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

5. การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แพลตฟอร์มของ Google sheet  กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด อำเภอเมืองแม่ระมาด จังหวัดตาก

6. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน TikTok ของผู้ใช้กลุ่ม Genration Y ในจังหวัดตาก

7. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนจาก Google class room  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

8. การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการซ่อม รถจักรยานยนต์ ร้านอนิรุจมอเตอร์เซอร์วิส อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

9. การจัดทำบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้านวรางกูลโดยใช้แอพพลิเคชั่น Account Income

10. กลยุทธ์การปรับตัวโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเเพร่ระบาดโควิด 19 ของร้าน Tamarind ที่พัก & Café ริมแม่น้ำ ณ บางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

11. พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

12. กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำและความเต็มใจจ่ายอาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา : บริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้บริการ บริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี