นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 9 ผลงานโปสเตอร์สาขามนุษยศาสตร์

1.แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

2. ความท้าทายในการพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3. ความท้าทายในการพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

4. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

5. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

6. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 7

7. ผลของการใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้ เรื่องคำ 7 ชนิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก

8.การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

9.การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3

10. การพัฒนาทักษะการคูณจำนวนนับโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณจำนวนนับ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3

11.การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้การนิเทศแบบ Reflective Coaching

12. การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13.การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14. การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

15.การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10