นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 9 ผลงานโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.สถานการณ์และผลการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยเทคนิค Real-time Reverse transcriptase polymerase chain reaction ในเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565

2.การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นในนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

3.รูปแบบการดื้อต่อยารักษาแนวที่หนึ่งของเชื้อวัณโรคในปอดด้วยวิธีการทดสอบความไวต่อยาในตัวอย่างเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในเขตสุขภาพที่ 2

4.การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลวังเจ้า

5.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชากรวัยแรงงานในชุมชนโป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

6.ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันโควิด 19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย

7.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

8.การพัฒนาวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปพิกัดตรีสมอ

9.ศึกษาการใช้สมุนไพรแช่เท้าลดอาการชาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า จังหวัดพิษณุโลก

ศึกษาการใช้สมุนไพรแช่เท้าลดอาการชาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า จังหวัดพิษณุโลก

อมรรัตน์ หงส์ลำพอง,
จตุพร แพงจักร

อมรรัตน์ หงส์ลำพอง, จตุพร แพงจักร

10.การศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อการอบสมุนไพรในวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก

11.การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาพอกเย็น

12.การพัฒนาเจลตรีกฏุกบรรเทาอาการปวดเมื่อย