นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 8 ผลงานโปสเตอร์สาขาสังคมศาสตร์

แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในสังคมประชาธิปไตย

รูปแบบการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก

ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

การจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของ ชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

การบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

แรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก