นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 8 ผลงานโปสเตอร์สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโครานา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน

แนวทางแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด ของ ธ.ก.ส. สาขา สามแยกตรอกจันทน์

ลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์บนสมาร์ทโฟนตามความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมทรัพย์ ผู้ขอใช้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย ภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำเครื่องจักสานผักตบชวาและหวาย กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง

คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนผ่าน E-Learning กับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดิบปริญญาตรี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน ตำบลวัดประดู่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา : บริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้บริการ บริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี