ผลงานโปสเตอร์สาขาสังคมศาสตร์

ปัญหาการกำหนดค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาเฉพาะกรณี ราคาตลาดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ความรับผิดของพนักงานสอบสวน

รถบรรทุกน้ำหนักเกิน: กรณีศึกษานายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างทางการที่จ้างในทางแพ่ง

1บรรจง-วงค์สุนะ

บรรจง วงค์สุนะ, วิชาญ จันทร์อินทร์

2สุคนธา-แก้วทอง

สุคนธา แก้วทอง, ฉิ้น ประสบพิชัย

3ภาวิณี-คุ้นสงคราม

ภาวิณี คุ้นสงคราม, จันทร์สม จันทร์อินทร์

การให้บริการงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังของเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

4อภิชิต-ดวงธิสาร

อภิชิต ดวงธิสาร, ชัยโรจน์ สิงห์อัศวรัน์ และ สุข บุปผา

5สุเทพ-กาวิละ

อภิชิต ดวงธิสาร, สุเทพ กาวิละ และชัยโรจน์ สิงหอัศวรัตน์