ผลงานโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาร่มติดฉนวนกันความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสัญญาณชีพของร่างกาย ในกลุ่มคนสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา

คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน : ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา

1ศศิยาภรณ์-เกลี้ยงดี

พิยดา คำกาศ, ศศิยาภรณ์ เกลี้ยงดี, กัญญารัตน์ รัตนแสง, ภัทรภร เทียนถาวร, สายฝน ผุดผ่อง, พรรณวดี สิงห์แก้ว, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, ประกาศิต ทอนช่วย, น้ำเงิน จันทรมณี, นัฐพล ปันสกุล, และศศิวิมล บุตรสีเขียว