ผลงานโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการฝึกพลัยโอเมตริกที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางด้านความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา

การฝึกด้วยน้ำหนักตัวควบคู่กับพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล วิทยาลัยนครราชสีมา

การบริโภคอาหารของผู้ที่ออกกำลังกายในฟิตเนส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

1พรทิพย์-แก้วชิณ

พรทิพย์ แก้วชิณ,ชัญญานุช ไพรวงษ์,ธนาคาร เสถียรพูนสุข,วิฑูรย์ เจียกงูเหลือม,ภาวินี ทิพย์กระโทก, สาวลักษณ์ บุตรศรี,สมปอง ทาทอง,สิรรินทร์ สีเสนวรธนาสกุลพิลาส สว่างสุนทรเวศย์

2ธนาคาร-เสถียรพูลสุข

ธนาคาร เสถียรพูนสุข, วัชรากร หวังหุ้นกลาง, เอกอำนาจ เรืองศรี, อภิวัฒน์ วงษ์มี, ชาติชาย เทียนทอง,
ณัฐวุฒิ แสนภักดี

3รัชตะ-รอสูงเนิน

สาธิต สีเสนซุย, รัชตะ รอสูงเนิน, ศิขริน ด่านยางหวาย,
เศรษฐวัฒน์ วงศ์วีระพันธุ์ และสุรศักดิ์ เขมะรัง

4วันฉัตร-โสฬส

วันฉัตร โสฬส, ณัฐธวัลย์ เพ็งแจ่ม, วาสนา วิไลนุวัฒน์, ศญาดา ด่านไทยวัฒนา, นราวิชญ์ ซิวประโคน, จิราภรณ์ ซุยกระโทก, วัชระพงษ์ เสียดกระโทก, และสาริน จันทาสูงเนิน

แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ หมู่ 1 บ้านปะเคียบ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา
หมู่ 9 บ้านผือฮี ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

5นิชาภา-เหมือนภาค

นิชาภา เหมือนภาค, เขมกัญญา อนันต์ และวัชรินทร์ จั่นขุนทด

6ขวัญชนก-สุวรรณ

ขวัญชนก สุวรรณ, ศุภรดา โมขุนทด, วัชรินทร์ หวังหุ้นกลาง และคณะ

7กัลยาณี-พละทรัพย์

กัลยาณี พละทรัพย์

8สุดารัตน์-ชูพันธ์

สุดารัตน์ ชูพันธ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดสุโขทัยและความสัมพันธ์กับปัจจัยบางประการ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดเพชรบูรณ์

9สุภาพ-หวังข้อกลาง

สุภาพ หวังข้อกลาง

10เมธี-สุทธศิลป์

เมธี สุทธศิลป์, อลงกรณ์ ศรีเลิศ และประภาพร คำแสนราช

11เมธี-สุทธศิลป์

เมธี สุทธศิลป์ , ประภาพร คำแสนราช และอลงกรร์ ศรีเลิศ

12ชฎากร-บุญสิน

ชฎากร บุญสิน, อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ, พุฒิพงศ์ มากมาย

การประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของพนักงานกรณีศึกษา สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง

การศึกษาพฤติกรรมการทำงานของพนักงานที่มีความเมื่อยล้าต่อสายตา ของผู้ปฏิบัติงานแผนกลูกหีบ เอในโรงงานน้ำตาลนครเพรช จังหวัด กำแพงเพชร

ความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง

ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย

13ธีรพัฒน์-อินทร์ธรรม

ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม , วิวัฒน์ โมราราช และ ,นารีรัตน์ คงด้วง

14วิวัฒน์-โมราราช

วิวัฒน์ โมราราช , ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม และ น้ำค้าง รักซ้อน

15ภิญโญ-สุวโรจนานนท์

ภิญโญ สุวโรจนานนท์, ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม และกุลสตรี ไชยพิมพ์

16อุทุมพร-เขื่อนคำ

อุทุมพร เขื่อนคำ, ธัญลักษณ์ วงกุรุ, ณัฐธิดา ยี่ภิญโญ, อารียา ศรีจุมปา, อลงกรณ์ ศรีเลิศ และ สุเวช พิมน้ำเย็น

ความรู้และพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้ปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงบ้านแม่คำตลาด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

17สุเวช-พิมน้ำเย็น

ณัฐชา สักกะวัน, พลอยไพลิน ทองแก้ว, กาญจนา ปินตาคำ และสุเวช พิมน้ำเย็น

18สุเวช-พิมน้ำเย็น

เกวลี ดวงกำเหนิด, ประภาธิดา ศรีจันลา, จันจิรา พินิจ
รุ่งตะวัน เมืองมูล และ สุเวช พิมน้ำเย็น

19จตุพร-แพงจักร

ประภาธิดา ศรีจันลา, เกวลี ดวงกำเหนิด, จันทร์ฉาย บุญรสศักดิ์, จตุพร แพงจักร และ สุเวช พิมน้ำเย็น

20เมธี-สุทธศิลป์

เมธี สุทธศิลป์, เยาวภา เสียงดัง และประภาพร คำแสนราช

การเรียนรู้ออนไลน์วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

การประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคลอดทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ที่ฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสองยาง จังหวัดตาก

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วยนกกก

21สุเวช-พิมน้ำเย็น

สุเวช พิมน้ำเย็น, นัฐพล จำปาเทศ

22ประภาพร-คำแสนราช

ประภาพร คำแสนราช, จตุพร แพงจักร, สุเวช พิมน้ำเย็น
งามนิตย์ ราชกิจ และ ธานัท นิตย์คำหาญ

23ประภาพร-คำแสนราช

ประภาพร คำแสนราช , สิทธิพร ทองสอดแสง , ปภาดา หอมจันทร์ ,เจษฎาพร สุพสอน

24ประภาพร-คำแสนราช

ประภาพร คำแสนราช, ธันยาธร จิตตะคาม, จารุวรรณ คำเกษม, ยลดา จันทร์ดี

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีที่มีอายุ 35-60 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสองยาง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก

การหาปริมาณสารฟีนอลิกของว่านตะขอทอง

ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของสารสกัดจากพืชหม่อนต่อยุงลายบ้าน Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)

25ประภาพร-คำแสนราช

ประภาพร คำแสนราช , รุ่งตะวัน เมืองมูล , กนกอร สมบัติ, ฤทัยรัตน์ บูรณะพันธ์

26ประภาพร-คำแสนราช

ประภาพร คำแสนราช , รพีพรรณ ชมแผน , สุเวช พิมน้ำเย็น , ไพโรจน์ จันทรมณี , ดาราวลี ใจสีคำ

27จตุพร-แพงจักร

จตุพร แพงจักร, ญาดา วาพิไล, นักรบ เจริญสุข3
กนกอร สมบัติ, ปภาดา หอมจันทร์

28ธันยธร-จิตตะคาม

ธันยธร จิตตะคาม, รพีพรรณ ชมแผน, รุ่งตะวัน เมืองมูล

การสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ความชุกและการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานแผนกหนึ่งของโรงงานผลิตวงล้อยานพาหนะ

29จิระภา-ขำพิสุทธิ์

จิระภา ขำพิสุทธิ์ และจตุพร แพงจักร

30สุเวช-พิมน้ำเย็น

กุลมาส ปกรสิทธิ์, สุชาดา แซ่วะ, กาญจนา ปินตาคำและสุเวช พิมน้ำเย็น

31สุเวช-พิมน้ำเย็น

เคียวสุเกะ (วรวุฒิ) ฟูกูม่า, สุเวช พิมน้ำเย็น2, นัฐพล จำปาเทศ และกาญจนา ปินตาคำ