ผลงานโปสเตอร์สาขามนุษยศาสตร์

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตผาแต้ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

สภาพการบริหารจัดการและแนวทางพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รูปแบบการบริหารงานด้วยจิตตปัญญาศึกษาตามแนวทางหลวงปู่ชา สุภัทโท กรณีศึกษา : บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จำกัด

การส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัย แม่และเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร โดย โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน กรณีศึกษา : บ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

1ธิดารัตน์-วิลามาศ

ธิดารัตน์ วิลามาศ, ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ และดร.นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์

 

2ณัฐริณีย์-สาระพัฒน์

ณัฐริณีย์ สาระพัฒน์, ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ และ ดร.นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์

3เสน่ห์-กันหารินทร์

เสน่ห์  กันหารินทร์

4ร.ต.ต

ร.ต.ต.สิทธิพงษ์ เพชรนอก

แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ของโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

การบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สวด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองผือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

การศึกษาสภาพการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

5สุกา-ธารายืนยง

สุกา ธารายืนยง และ ดร.ธนกฤต สิทธราช

7พิจิตรา-ประสานศรี

พิจิตรา ประสานศรี, ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ และ ดร.นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์

8เบญญาภา-มากมาย

เบญญาภา มากมาย และ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์

การประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

การศึกษาความต้องการมีงานทำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดน่าน

การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้เกมการศึกษา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเล่านิทาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสะพานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

9ระเบียบ-สิทธิชัย

ระเบียบ  สิทธิชัย

10ระเบียบ-สิทธิชัย

ระเบียบ  สิทธิชัย

11สุภาภรณ์-กิตติรัชฎานนท์

กนิฏฐา จีนด้วง, สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ สมยศ สุโพธิ์ภาคสกุล

12ศุกลรัตน์-มิ่งสมร

พัชรา ดุสมศักดิ์, ดร.ศุกลรัตน์ มิ่งสมร และสมยศ สุโพธิ์ภาคสกุล

การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์ระบายสีเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ศิลปะงานปั้นดินน้ำมันเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ประกอบคำคล้องจองพยัญชนะไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูด ของเด็กอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

13รังสรรค์-มณีเล็ก

เขมกร ทับทิมจันทร์, ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก และดร.ระเบียบ สิทธิชัย

14กรรณิการ์-ทองรักษ์

ณภัทร จันทร์กระจ่าง, ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์

15มงคล-หมู่มาก

ดร.จันทร์ โกศล, ดร.มงคล หมู่มาก

16ไพรินทร์-บุหลัน

สุมาลี บ้านนาพิไล, ไพรินทร์ บุหลัน

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทักษะการฟังโดยการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรการวาดภาพ ประกอบการพิมพ์ภาพ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม โดยใช้เทคนิค TGT เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

17จินดามณี-เลิสมโนกุล

จันทร์สุดา พนาจารุ, จินดามณี เลิสมโนกุล

18ชวนชม-เครือเชียว

สุวนันท์ พาไพรสิน, ชวนชม เครือเชียว

19นาซีฮะห์-หะยีโด

อรัญญา เงินมูล, นาซีฮะห์ หะยีโด

20สมยศ-สุโพธิ์ภาคสกุล

สมยศ  สุโพธิ์ภาคสกุล

การพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก

การเล่านิทานเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวสำหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทาน
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะของเด็กปฐมวัย

ผลการพัฒนาวินัยในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่แว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

21สุมิตรา-ชาตานันท์

จันจิรา แก้วสกุลไชย, สุมิตรา ชาตานันท์

22สรัญธร-ฉันทวรภาพ

ชิติพัทธ์ สมนา, สรัญธร ฉันทวรภาพ

23พวงพิศ-เรืองศิริกุล

ราตรี วนาเจเริญพันธ์, พวงพิศ เรืองศิริกุล

24ทัศนีย์-เขียวอ่อน

ทัศนีย์ เขียวอ่อน , คนึงนิตย์ ฮุนทวีชัย และอรุณี สาลี

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างความสามารถความคิดสร้างสรรค์หรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1

การจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนคลองวัดไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

การพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง : แนวทางการพัฒนาเด็กประถมศึกษาสู่การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล

25เพ็ญวจี-สุขนวล

เพ็ญวจี สุขนวล , พุทธกาล แก้วสุข และ อรุณี สาลี

26ศิริพร-จุลดิลก

ศิริพร จุลดิลก , วรพร ปายะนันท์ และวีรพรรณ จันเหลือง

27นิยม-จันทะอักษร

นิยม จันทะอักษร , อุไรวรรณ บัวเจริญ และ อรุณี สาลี

28อรุณี-สาลี

อรุณี สาลี , จินดามณี เลิศมโนกุล , สมยศ สุโพธิ์ภาคสกุล และ คนึงนิตย์ ฮุนทวีชัย