ผลงานโปสเตอร์สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ-หัวหิน ช่วงสถานการณ์โคโรน่าไวรัส

การพัฒนาบทบาทผู้นำที่มีผลต่อความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว

ประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักสูตรปริญญาตรี

1พรรณปพร-จันทร์ฉาย

พรรณปพร จันทร์ฉาย และ ธนกฤช สุวรรณ

2อิสรา-วันดี

อิสรา วันดี และ พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล

3ศลิษา-เจริญสุข

จิรปณต โชติพิชญกูล และ ศลิษา เจริญสุข

4ว่าที่ร้อยโทโยธิน-เทพบุญ

ว่าที่ร้อยโทโยธิน เทพบุญ

ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการเรียนรู้เรื่อง “โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม” ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสาขาวิชากายภาพบำบัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย กรณีศึกษา : เชียงใหม่

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบริษัท เชียงใหม่ล้านนาเทรด จำกัด

5ศิริกาญจนา-พิลาบุตร

ศิริกาญจนา พิลาบุตร, ธีระพงศ์ มลิวัลย์, สุภาพร เย็นเหลือ

6กิตติพงศ์-รัตนวงกต

กิติพงศ์ รัตนวงกต, สิตา ทัพมงคล, ศิริกาญจนา พิลาบุตร

7สุภาภรณ์-บุญทองเถิง

สุภาภรณ์ บุญทองเถิง, ณัทปภา สุริยะ และ วาทินี พรมทอง

8อัมพรรัตน์-กาวินา

อัมพรรัตน์ กาวินา และพรพรรณ สีเทียน

ประสิทธิผลองค์การของสำนักการศึกษา เชียงใหม่

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่

ความไว้วางใจทางธุรกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจทางธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าและส่งออกที่มีต่อผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 10 ของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านตาก ตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

9พรรรทิมา-วรรรสุทธิ์

พรรณทิมา วรรณสุทธิ์, ศักดิ์ดา เกิดการ

10แสงอุดม-ภุมราเศวต

แสงอุดม ภุมราเศวต, สุภาภรณ์ บุญทองเถิง และ วาทินี พรมทอง

11เตชะธร-สุขชัยศรี

เตชะธร สุขชัยศรี วาทินี พรมทอง

12ภัทราวุฒิ-เหล่าจำรูญ

ภัทราวุฒิ เหล่าจำรูญ, สุภาภรณ์ บุญทองเถิง และ พรพรรณ สีเทียน

การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มแปรรูปมะไฟจีนบ้านตาก จังหวัดตาก

ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กร

การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา หมู่บ้านเพราะช้าง ตำบลยะพอ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วม
แผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดตาก

13เฉลิมพล-พิทักษ์บวรชัย

เฉลิมพล พิทักษ์บวรชัย พรรณทิมา วรรณสุทธิ์ และ วิชุดา มูลวงษ์

14วาทินี-พรมทอง

วาทินี พรมทอง, ธิติมา ตกแต่ง

15บัวพรรณ-คำเฉลา

บัวพรรณ คำเฉลา ศศิวรรณ ส่งต่าย และ ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน

16บัวพรรณ-คำเฉลา

บัวพรรณ คำเฉลา ศศิวรรณ ส่งต่าย และ สุพรรษา มีศรี

การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แนวทางสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจห้องเช่าอะพาร์ตเมนต์ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจในเขตตาก

แนวทางการจัดการระบบการท่องเที่ยวชุมชนห้วยปางสา อำเภอเมือง จังหวัดตาก

17พรพรรณ-สีเทียน

พรพรรณ สีเทียน และดาราวรรณ โสดบ้ง

18พรพรรณ-สีเทียน

พรพรรณ สีเทียน และระวีวรรณ วจีสุวรรณ

19ศักดิ์ดา-เกิดการ

ศักดิ์ดา เกิดการ, พรรรณทิมา วรรณสุทธิ์

20ธนากร-ทั่งเรือง

ธนากร ทั่งเรือง, สุภาภรณ์ บุญทองเถิง และ รณันธร พลชาติ

แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการจัดการทุนวัฒนธรรม เขตพื้นที่เมืองตาก จังหวัดตาก

พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา RTC City Bus

Andrew Lee Sweeney ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกในช่วงปรากฏการณ์วิถีปกติใหม่ (New Normal)

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถเมล์ RTC อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

21ทรงสุข-บุญทาวงค์

ทรงสุข บุญทาวงค์, นิธิมา หนูหลง

22กานดา-ธีรานนท์

กานดา ธีรานนท์ และสลิลทิพย์ ตียาภรณ์

23เกชา-ดาลูเคล

เกชา ดาดูเคล, กุลแก้ว คล้ายแก้ว, รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ, ชาคินัย หมีเทศ