นอร์เทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6

previous arrow
next arrow
Slider

Present Northern College

คำกล่าวเปิดงาน “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6”

วิทยากรบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย”

ผู้นำเสนอทุกท่านต้องเข้าร่วมกลุ่มโดยการสแกน QR Code

ห้องนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ผู้นำเสนอผลงานฯ ต้องนำเสนอผลงานของตนเอง วัน/เวลา ที่แจ้งไว้ในสูจิบัตร โดยวิธีการนำเสนอผ่านระบบ Google Meeting ตามเวลาที่กำหนด แบ่งเป็น 2 ห้องดังนี้

ห้องนำเสนอ 1

สาขาสังคมศาสตร์/สาขามนุษยศาสตร์/สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

ห้องนำเสนอ 2

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.

ผลงานโปสเตอร์ทั้งหมด

นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สามารถเข้าชมผลงานได้ ที่นี่

ห้องนำเสนอ 3

ห้องนำเสนอ 4

ห้องนำเสนอ 5


รวมวิดีโอการบรรยายของวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 6”