นอร์เทิร์นวิจัย ครั้งที่ 10

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยภูมิปัญาท้องถิ่น”

วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถรับชมได้บนช่องทาง Facebook Live และ Youtube Live ของทางวิทยาลัย
หรือเข้าร่วมงานผ่าน Google Meet โดยการกดเข้าชมได้ที่โลโก้ด้านล่าง (จำกัด 100 ท่าน)

กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 25 พฤษพาคม 2567

เวลารายละเอียดหมายเหตุ
08.00 – 08.30 น.– ผู้นำเสนอผลงานวิจัยลงทะเบียนผ่านระบบ Google form
และเข้าห้องนำเสนอเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัย
08.30 – 08.50 น.– ผู้ดำเนินรายการแนะนำประธานเปิดงาน วิทยากรบรรยายพิเศษ
และผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอผลงาน
*ร่วมฟัง
พิธีกล่าวเปิดงาน
และร่วมฟังบรรยายพิเศษ
โดยพร้อมเพรียงกัน
08.50 – 09.00 น.ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
09.00 – 09.20 น.บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”
09.30 – 12.00 น.– นักวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย (ภาคเช้า)
12.00 – 13.00 น.– พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00 น.– นักวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบ่าย)
    
* นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Google Meet
* โดย Liveสด ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดงานฯ และได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยพิชญบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเนชั่น

ห้องนำเสนอผลงาน

ผู้นำเสนอผลงานฯ เสนอผลงานของตนเอง วัน/เวลา ที่แจ้งไว้ในสูจิบัตร โดยวิธีการนำเสนอผ่านระบบ Google Meeting ตามเวลาที่กำหนด

ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ  “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ลักษณะโครงการ เป็นการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน ( มกราคม 2567 – พฤษภาคม 2567)

1. หลักการและเหตุผล

          การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 นับเป็นการส่งเสริม สนับสนุน นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชน  สังคม และเศรษฐกิจในระดับชาติได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts) ของบทความวิชาการ (Review Articles) หรือบทความวิจัย (Research Articles) พร้อมทั้งนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากหลากหลายศาสตร์สาขาวิชา อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนงาน ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

          ทั้งนี้ บทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ และจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 และตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น (Journal of Northern College) พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
2.2 เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย
2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม กับหน่วยงานต่างๆ
2.4 เพื่อนำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป
2.5 เพื่อเป็นเวทีในการ แสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาในการแสดงความสามารถทางด้าน การดนตรี ด้านศิลปะ ด้านวิชาการ

3. การดำเนินงาน

3.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ

                   3.1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

                             -นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลงานทางวิชาการ

                             -นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                             -คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่สนใจจากภาครัฐเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                   3.1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอน นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

          3.2 รูปแบบการจัดประชุม

          การจัดงานในครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online) นำเสนอผลงานโดยไลฟ์สดผ่าน Google Meet

                   3.2.1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยาย  (Oral Presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

                   3.2.2 การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล

          3.3 วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

                    วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จังหวัดตาก

          3.4  ผู้รับผิดชอบโครงการ

                   ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

          3.5  ระยะเวลาการดำเนินการและกิจกรรม

20  มกราคม 2567   เปิดรับลงทะเบียน และ เปิดรับบทความฉบับเต็ม

30  เมษายน 2567   วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับเต็ม

10  พฤษภาคม     2567   แจ้งผลการตรวจพิจารณาบทความฉบับเต็ม

15  พฤษภาคม     2567   วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน*

15  พฤษภาคม  2567   วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์หลังการปรับปรุงแก้ไข

25  พฤษภาคม   2567   วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 10

          *วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์งดรับลงทะเบียนหน้างาน

3.6 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่นำเสนอ

                    การนำเสนอผลงานวิจัยมี 2 ลักษณะคือ

-การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอด้วย Power Point โดยใช้เวลาในการนำเสนอ เรื่องละไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที

-การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด และนำเสนอโดยใช้เวลาในการนำเสนอ เรื่องละไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที

โดยที่ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้อง

                   1. เป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

                  2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

                             1) สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา สังคม  ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             2) มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ภาษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                             3) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             4) วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประกอบด้วย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ประเภทของผู้นำเสนอผลงานวิจัย
1)  ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ
2) ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นความอิสระระดับอุดมศึกษาของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน

3.7 ประเภทของการนำเสนอผลงาน

                    1) นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power Point โดยใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที

                   2) นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด และผู้นำเสนอประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน

          3.8 การเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

                   ผู้นำเสนอผลงานจัดทำบทความฉบับเต็ม  ที่มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4  ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ขนาด 16 ทั้งบทความ

                    ส่วนประกอบของบทความประกอบด้วย

                   1) ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                   2) ชื่อ-สกุล ทุกท่าน และที่อยู่ คณะวิชา หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

                   3) บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่างรัดกุม ครอบคลุมสาระสำคัญของการวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร

                   4) คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการกำหนดสาระสำคัญที่สามารถนำไปใช้เป็นคำสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 คำ

                   5) บทนำ (ความเป็นมา ความสำคัญ และมูลเหตุที่นำไปสู่การวิจัย)

                   6) วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ศึกษาวิจัย)

                   7) เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง หากเป็นงานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้

                   8) วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและชัดเจน

                   9) สรุปผลการวิจัย ควรนำเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดยลำดับตามหัวข้อที่ศึกษา

                   10) อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายสิ่งที่ได้จากการวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ

                   11) เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฏในบทความ ผู้นำเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม  (Full Paper) ได้ที่ นอร์ทเทิร์นวิจัย

3.9 อัตราลงทะเบียน

ประเภทอัตราค่าลงทะเบียน
นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป (ภายนอกวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น) 2,000  บาท/เรื่อง
นิสิต นักศึกษา อาจารย์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และสถาบันร่วมจัดงาน1,500  บาท/เรื่อง
        **หากนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) ทางผู้จัดงานจะดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ให้
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จำนวน 800 บาท/เรื่อง

3.10 วิธีชำระค่าลงทะเบียน

                   โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย           สาขา  ตาก       ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์

                   เลขที่บัญชี  603-0-54594-9                ชื่อบัญชี  กองทุนวิจัย  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

                   **หากท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานการชำระฯ มาที่  e-mail: [email protected]

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของผู้นำเสนอผลงานได้รับการเผยแพร่

          2. เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

          3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้วิจัย

          4. นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมสัมมนา

          5. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

5. การพิจารณาผลงาน

          1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน

          2. พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในสถาบัน อย่างน้อย 2 ท่าน และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะเป็น Double-blind peer review

          3. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings

          4. พิจารณามอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เสนอผลงานที่มีผลงานในระดับดีเด่น ดี และชมเชย  โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในร่วมประเมินผลงานที่นำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์