นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 8 ผลงานโปสเตอร์สาขามนุษยศาสตร์

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการจัดประสบการณ์การโดยใช้เกมการศึกษาในระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ โดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

การพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยเกมการศึกษา โรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้งเพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบออนไลน์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กับการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำและอากาศ โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es)

การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร:การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ-น่าน

การศึกษาสภาพ และปัญหาในการประยุกต์ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัส covid 19